۱۳۸۴-۱۱-۲۴

SoUtHerN GotHiC


MaGgie TaYLoR

۲ نظر:

*** گفت...

ربط این باران بی فاصله و آن سبزی وسط سفید و این دامن سبز و شادی شعر یک رفیق از باز سبز و شعف من از گیاهی که درست وقتی سیگارم را خاموش می کنم به چشم می آید و.... را نمیدانم. ولی خب مهم این است که به صرافت بازوها و آن سر نمیافتم.

A* گفت...

جذابیت دیدگاه متقابل:
سرپیچی از اینکه بی بهره بمانیم
از انگیزه ی موارد معمایی.


نیچه