۱۳۹۶-۰۹-۰۱

روز
...
حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید
به خاطر ِ فردای ما اگر
بر ماش منتی ست ؛

چرا که عشق
خود ِ فرداست
خود ِ همیشه است...

احمد شاملو

Illustrator: Andrey Remnev