۱۳۸۶-۰۴-۲۸

؛
از همه اسرار الفی بیش بیرون نیفتاد،
و باقی هرچه گفتند
در شرح آن الف گفتند،
و آن الف البته فهم نشد.

شمس تبریزی