۱۳۸۸-۰۱-۲۷

يك روزآفتاب چهره از پنجره بر داشت
اتاق بي حوصله را چرخ زد
هوا را نوشت:
دوستت دارم.

پنكه ادامه داد.
اتاق خنديد و او هم.

عبور، ماه شد
وقتي آفتاب، چهره از پنجره برداشت.پلاژ مردگان شاد
آذر كياني