۱۳۸۴-۰۹-۰۵

ReFLeCtiOnS" چه سود نیکی را
هنگام که نیکان،سرکوب می شوند؟...
چه سود آزادی را
هنگام که آزادمردان،در بند می زیند؟...
چه سود دانایی را
هنگام که نادانان،نانی به چنگ می آرند
که همگان نیازمندند بدان؟...
به جای آن که، تنها خود نیک باشید،بکوشید
طرحی دراندازید
که نفس نیکی ممکن گردد
تا دیگر نیازی به نیکی نباشد...
به جای آن که، تنها،خود آزاد باشید،بکوشید
طرحی در اندازید
که نفس آزادی ممکن گردد
تا همگان آزاد باشند و نیازی به آزادی نباشد...
به جای آن که، تنها، خود خردمند باشید،بکوشید
طرحی در اندازید
که نابخردی را از جهان براندازند
تا کس را زین کالا،هیچ بهره نباشد..."

برتولت برشت
ژان مقدس کشتارگاهها
ابوالحسن ونده ور

هیچ نظری موجود نیست: