۱۳۹۲-۱۲-۲۶

93
در ستایش از تازگی و زیبایی، هر لحظه را جشن بگیریم

باشد که روزهای نو، رشد و شکوفایی را همقدم ما کند

به امید روزهای سراسر شادی

سال نو مبارکهیچ نظری موجود نیست: